תנאי שימוש - מערכת V-CHECK

מסמך זה עודכן בתאריך ה- 20/04/2020

ברוכים הבאים למערכת V-CHECK


תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש" ) מהווים, עם אישורם על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן), חוזה מחייב ותקף בינו לבין החברה.

כניסה למערכת, קריאת תנאי השימוש ואישור האמור בהם ייחשבו כאישור, קבלה והסכמה לתנאי השימוש על ידי המשתמש.משתמש אשר אינו מסכים לתנאי מתנאי השימוש מתבקש שלא לעשות כל שימוש במערכת.

 1. הגדרות:

  במסמך זה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

  "העברת/ שליחת צ'ק" ו/או "השירות"

  הסדר לפיו המשתמשים במערכת יוכלו להורות באמצעותה על העברת סכום כספי (בגבולות שיצוינו ע"י החברה) באמצעות חשבון בנק שבבעלותם (ובתנאי שפרטיו הוכנסו למערכת ואושרו על ידה בהתאם לרשימת בנקים עימם משתפת החברה פעולה) , למספר טלפון המשויך לטלפון חכם שבו מותקנת המערכת גם כן. במסגרת השירות יוכל המשתמש לקבוע האם הסכום הכספי שיועבר יהיה מוגבל למספר טלפון אחד בלבד או שיהיה ניתן להעברה על ידי מקבל ההעברה וכן יוכל המשתמש לקבוע את המועד שממנו יוכל מקבל ההעברה להפקיד את הסכום הכספי עד ל- 14 ימים.

  "המערכת"

  יישום מחשב המיועד לשימוש בטלפונים חכמים/מחשבים נייחים/מחשבים ניידים אשר פותח ומופעל ע"י החברה ומהווה האמצעי שמאפשר למשתמש לבצע את העברת הצ'ק.

  " צ'ק דיגיטלי"

  כינוי להוראת ההעברה אשר ניתנה על ידי המשתמש ו/או התקבלה על ידו. כל צ'ק דיגיטלי הינו בעל אפיון אחר מבחינת הסכום המועבר, היותו סחיר או למוטב בלבד ותאריך הפירעון שלו שיכול להיות מידי או עתידי

  "החברה"

  וי צ'ק בע"מ, ח.פ. 515316834, המפעילה ומעדכנת את המערכת אשר מאפשרת את השירות.

  "המשתמש"

  מי אשר עושה שימוש במערכת ו/או בשירות לרבות כותב/מעביר/משכפל הצ'ק הדיגיטלי ומקבל הצ'ק הדיגיטלי.

  "השירותים הנוספים"

  שירותים אשר תעניק החברה למשתמש בנוסף לשירות ו/או בנושאים נוספים כפי שיתפרסמו ויוצעו למשתמש בעתיד במערכת.

  "חשבון הבנק"

  חשבון באחד מהבנקים התומכים בשירות שניתן במערכת כפי שמופיע מעת לעת במערכת שבבעלות המשתמש ואשר אליו מעוניין המשתמש להעביר את הצ'ק הדיגיטלי ו/או להפקיד צ'ק דיגיטלי שהתקבל על ידו.

 2. אופן ההצטרפות לשירות

  • 2.1

   על המבקש להצטרף לשירות לבצע הורדה של המערכת למכשיר הטלפון החכם וביצוע תהליך הרישום, ככל שנדרש, לפי ההנחיות הקבועות במערכת, לרבות מתן הרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתמש ומתן הסכמת המשתמש לתנאי השימוש.

  • 2.2

   המבקש להצטרף לשירות, מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף ולתמוך זאת באישורים אותנטיים ומתאימים ככל שהחברה תדרוש כאלה.

  • 2.3

   המשתמש הינו האחראי הבלעדי על מסירת המידע הדרוש לקיום השירות ובמידה שגילה המשתמש כי נמסר ו/או נקלט בשגגה מידע שגוי בחברה, על המשתמש להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולוודא שהמידע השגוי עודכן.

  • 2.4

   החברה תציין את תנאי השימוש בשירות ותעריפיו במערכת ו/או באמצעים וכלים אחרים שיהיו קיימים בעתיד.

  • 2.5

   תשלום בגין השירות (להלן: " עמלת השימוש " )ישולם על ידי המשתמש אשר מפקיד את הצ'ק הדיגיטלי. עמלת השימוש תנוכה מסכום הצ'ק הדיגיטלי שהועבר למשתמש אשר מפקיד את הצ'ק . עם הצטרפותו של המשתמש, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.

  • 2.6

   תעריפי השימוש בשירות לרבות עמלת השימוש, בין אלו אשר נקבעים על ידי החברה ובין אלו אשר נקבעים על ידי צד שלישי כלשהו, כאמור לעיל ולהלן, יפורסמו על ידי החברה במערכת ועלולים להשתנות מעת לעת.

  • 2.7

   קבלת התשלום בפועל על ידי מקבל הצ'ק הדיגיטלי תתקבל בחשבון הבנק, בהתאם להגדרות שקבע המשתמש, וזאת תוך 7 ימים לכל היותר מביצוע ההפקדה בפועל על ידי מקבל הצ'ק הדיגיטלי והמשתמש נותן את הסכמתו ואישורו לכך.

 3. הצהרות המשתמש

  • 3.1

   משתמש אשר הצטרף לשירות ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש וכי לאחר שקרא אותם נתן הסכמתו להם וכי לא תהיה לו כל טענה נגד תנאים אלו ו/או נגד החברה.

  • 3.2

   משתמש אינו יכול להיות מי שטרם מלאו לו 16 שנים ו/או שאין בבעלותו חשבון בבנק ישראלי הנמנה על הבנקים אשר תומכים בשירות הניתן במסגרת המערכת. על אף האמור בסעיף זה יובהר כי ניתן לפתוח חשבון ללא הזנת פרטי חשבון בנק אולם משתמש שיבחר באפשרות זו לא יוכל להפקיד צ'ק דיגיטלי בחשבונו או לשלם באמצעות צ'ק דיגיטלי, אלא רק לקבל ולהעביר צ'ק דיגיטלי סחיר.

  • 3.3

   המשתמש מצהיר, מודע ומסכים לכך שהעברת הצ'ק הדיגיטלי כהגדרתו לעיל ו/או העברת תשלום ו/או קבלת תשלום ו/או שימוש בשירות באמצעות המערכת מהווים העברה כספית שהוראות פקודת השטרות אינן חלות עליה וכי השימוש במילה צ'ק הינו למטרות שיווקיות בלבד ואין בשימוש במילה צ'ק או המחאה על מנת להחיל על ההעברה את הוראות פקודת השטרות ו/או כל הוראה/תקנה/חוק אחר אשר חלים על שטרות כהגדרתם בפקודת השטרות ולרבות צ'ק.

  • 3.4

   המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה איננה בנק או תאגיד בנקאי, והשירות אשר ניתן על ידה אינו מהווה שירות בנקאי מכל סוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הא מודע לכך שההעברה הכספית תועבר מחשבון הבנק לחשבון הבנק של החברה ומשם בקיזוז עמלת השימוש לחשבון הבנק של מקבל ההעברה שהוגדר על ידו.

  • 3.5

   החברה בעלת רישיונות מרשות שוק ההון למתן שירות בנכס פיננסי - בסיסי (63100) ולמתן אשראי - בסיסי (68896) ותפעל בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000 ולצווים והתקנות שהותקנו מכוחו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תקיים את הדיווחים הנדרשים על פי הדין, וככל שהדבר דרוש על פי הדין, תדווח על לקוחות ועל פעולות שביצעו, וזאת מבלי ליידע את הלקוח לפני ביצוע אותו דיווח.

  • 3.6

   המשתמש יישא באחריות לכל תשלום מס ו/או אירוע מיסויי הנובע משימוש בשירות ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר עם השימוש בשירות ולחברה לא תישא באחריות בקשר עם האמור.

  • 3.7

   ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה של המשתמש לכך שכל הטבה שתינתן בקשר עם השירות ו/או עם השירותים הנוספים לא תהווה עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אלא אם תנאי ההטבה ייקבעו כי מדובר בעסקה לתקופה קצובה במפורש ובכתב. בתום תקופת ההטבה תמשיך ההתקשרות בין המשתמש לחברה ביחס לאותו שירות ו/או שירותים נוספים, בהתאם לתנאים שניתנו טרם מתן ההטבה, ללא כל צורך במתן הודעה על כך למשתמש וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.

  • 3.8

   המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בשירות מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובתקינות והתאמה לשירות של מכשיר הטלפון הסלולרי עצמו.

  • 3.9

   משתמש אשר מעביר תשלום נוטל על עצמו את מלוא האחריות לווידוא מסגרת האשראי המתאימה בחשבון הבנק שלו במועד ביצוע ההעברה למקבל ההעברה ומקבל ההעברה מתחייב שלא להעלות כל טענה נגד החברה במקרים שבהם לא מתבצעת ההעברה במועד ובסכום שנקבע בשל היעדר מסגרת בחשבון הבנק של מבצע ההעברה.

  • 3.10

   החברה אינה פועלת כנאמן בנוגע להעברות הצ'קים הדיגיטליים, אלא נותן שירותים אשר לו הסמכות לבצע את ההוראות שניתנות על ידי המשתמש מול הבנקים ומקבל הצ'ק הדיגיטלי. לחברה אין שליטה על האיתנות הפיננסית של המשתמשים ו/או מסגרות האשראי שלהם והיא אינה מבטיחה את זהות המשתמש או כי שולח או מקבל הצ'ק הדיגיטלי ישלימו את ההעברה .

  • 3.11

   האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכשל ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המשתמש ו/או העברת הצ'ק הדיגיטלי למקבל העברה אחר מזה שהתכוון המשתמש להעביר אליו את הצ'ק הדיגיטלי, תחול על המשתמש בלבד, לרבות אי תשלום במועד ו/או אי קבלת הקוד שאיתו ניתן לבצע את ההעברה הכספית וכיו"ב.

  • 3.12

   המשתמש מצהיר כי הוא מודע שבהעברת צ'ק דיגיטלי סחיר, שהוא קיבל, לצד שלישי חלה עליו האחריות מול אותו צד שלישי במקרים בהם הצ'ק הדיגיטלי לא יופקד בשל היעדר מסגרת אשראי בחשבון הבנק של מבצע ההעברה הראשון.

  • 3.13

   החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל כל שימוש אשר יעשה על ידי המשתמש בטלפון הסלולארי שלו.

  • 3.14

   השימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה הינו בלתי חוקי ועלול להיות מסוכן. המשתמש נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה.

 4. מהות השירות והשימוש בו

  • 4.1

   השירות מאפשר למשתמש לבצע העברות כספיות סחירות ועתידיות באמצעות הטלפון החכם מבלי להיזקק לצ'קים (המחאות) מנייר. בנוסף, מאפשר השירות למשתמש לעקוב אחר הפקדות ו/או משיכות צפויות בחשבון הבנק שאליו ניתנה למערכת הרשאה לבצע את הפעולות הכספיות.

  • 4.2

   ההעברה הכספית מתבצעת ע"י חיוב חשבון הבנק של המשתמש שאת פרטיו הכניס המשתמש במהלך הרישום לשירות בהתאם להנחיות במערכת ו/או של אתר הבנק שאליו המערכת מפנה בעת הרישום ו/או בעת השימוש בשירות.

  • 4.3

   החברה אינה נתמכת על ידי כלל הבנקים בישראל. על המשתמש לוודא לפני הרישום במערכת כי חשבון הבנק שלו נתמך על ידי המערכת ובנוסף, כי הגישה המקוונת לחשבון הבנק שלו תקפה והסיסמאות עדכניות ותקפות.

  • 4.4

   טרם השימוש בשירות נדרש המשתמש, להקים "חשבון משתמש" במערכת ע"י הכנסת פרטים אישיים הכוללים בין היתר: שם, שם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל ותעודת זהות, שם חברה, מספר התאגדות החברה, פרטי חשבון בנק ופרטים נוספים אשר תדרוש החברה מעת לעת. זיהוי המשתמש יתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. בעלי חשבון משתמש יוכלו להשתמש בשירות רק לאחר שיזדהו כבעלי חשבון משתמש במערכת.

  • 4.5

   בעת הקמת חשבון משתמש ועל מנת לשלוח צ'ק דיגיטלי נדרש המשתמש לבצע הקמת הרשאה לחיוב חשבון הבנק באתר האינטרנט של הבנק שבו יש למשתמש חשבון שממנו הוא מעוניין למשוך את הכספים שיועברו בצ'ק הדיגיטלי.

  • 4.6

   במהלך הרישום במערכת יופנה המשתמש לאתר האינטרנט של החברה ושם יצטרך המשתמש לבחור בלשונית הקישור "הגדרת חשבון לחיוב". עם הבחירה בקישור זה ייפתח מסך ובו יבחר המשתמש את הבנק שבו מתנהל חשבונו. בחירה בבנק מתוך הרשימה תוביל לפתיחת חלון של אתר האינטרנט של אותו בנק ובמקביל פתיחת מסך באתר האינטרנט של החברה ובו הנחיות כיצד להקים הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק. לאחר ביצוע ההוראות יועלה האישור שניתן על ידי הבנק כקובץ PDF לאתר האינטרנט של החברה ויתקבל אישור על ביצוע הקמת ההרשאה לחיוב חשבון בהצלחה.

  • 4.7

   את מקבל ההעברה ניתן לבחור על ידי משיכת שמו מרשימת אנשי הקשר שבמכשיר הטלפון עליו מותקנת המערכת ו/או על ידי הקשת מספר הטלפון שנמסר על ידו.

  • 4.8

   לאחר בחירת מקבל ההעברה יש לקבוע את הסכום שברצון מעביר הצ'ק הדיגיטלי להעביר כשיובהר כי סכום זה נתון להגבלות החברה בהתאם לשיקולים פנימיים שלה ויכול להתעדכן מעת לעת.

  • 4.9

   לאחר בחירת הסכום להעברה על מעביר הצ'ק הדיגיטלי לבחור את התאריך שבו יוכל מקבל ההעברה לבצע את ההעברה הכספית בפועל כשיובהר ויודגש כי טווח התאריכים שאותו רשאי מעביר הצ'ק הדיגיטלי לבחור הינו מוגבל וכפוף לנהלים פנימיים של החברה אשר עלולים להשתנות מעת לעת.

  • 4.10

   במקביל לבחירת הסכום להעברה יבחר מעביר הצ'ק הדיגיטלי האם להגביל את ההעברה למספר הטלפון של מקבל ההעברה שאליו הוא מתעתד לבצע את ההעברה בלבד (למוטב בלבד) או שלא להגביל את ההעברה ובכך לאפשר למקבל ההעברה להעביר את הזכות להפקיד את ההעברה הכספית בסכום ובמועד שקבע מעביר הצ'ק הדיגיטלי המקורי לצד שלישי ("סחיר").

  • 4.11

   לאחר הכנסת כלל הנתונים המצוינים לעיל, יישלח מסרון ו/או הודעת פוש ו/או בכל דרך אחרת סבירה שתיקבע על ידי החברה לטלפון החכם של מקבל ההעברה אשר יתריע על קבלת הצ'ק הדיגיטלי.

  • 4.12

   במידה שהמערכת אינה מותקנת על גבי הטלפון החכם של מקבל ההעברה, יוכל מקבל ההעברה להתקין את המערכת במהלך 14 ימים שממועד קבלת הצ'ק הדיגיטלי ו/או ההודעה על שליחת צ'ק דיגיטלי זה אליו כשלאחר 14 ימים תתבטל ההעברה ומקבל ההעברה לא יוכל לבצע את ההפקדה.

  • 4.13

   בקבלת האישור על קבלת הצ'ק הדיגיטלי על ידי מקבל ההעברה אין להוות אישור על כך שבחשבונו של מבצע ההעברה יש את הסכום המספיק לביצוע ההעברה במועד העברת הצ'ק הדיגיטלי ו/או במועד ביצוע התשלום בהתאם למועד שנקבע.

  • 4.14

   המשתמש מתחייב לסייע מיידית עם פניית החברה אליו בהשבת סכומים שהופקדו ו/או הועברו בשגגה לחשבונו.

  • 4.15

   יובהר ויודגש כי בפרק הזמן שמשליחת הצ'ק הדיגיטלי ועד הפקדתו על ידי מקבל ההעברה או על ידי צד שלישי שלו הועבר הצ'ק הדיגיטלי (הסחיר) אין שריון של הסכום המועבר בחשבונו של השולח והפעם הראשונה שבו נבדקת מסגרת חשבון הבנק של מעביר הצ'ק היא במועד הפקדתו על ידי מקבל ההעברה או על ידי הצד השלישי שלו הועבר הצ'ק הדיגיטלי.

  • 4.16

   במקרים בהם לא יהיה כיסוי לצ'ק דיגיטלי במועד הפקדתו יידרש המשתמש לבצע את התשלום, בהעברה בנקאית, תוך יום עסקים אחד ממועד ההפקדה על ידי המוטב, ובמידה שהמשתמש לא יבצע את התשלום בפרק זמן זה, ייחסמו בחשבון המשתמש שלו האפשרויות לשלוח ו/או להעביר ו/או לקבל ולהפקיד צ'קים דיגיטליים והפעולה היחידה שהוא יוכל לבצע עד להסדרת התשלום היא צפייה בנתונים המופיעים במערכת.

  • 4.17

   יובהר כי משתמש שיעביר מעל לשני תשלומים שבמועד פירעונם יהיה ללא כיסוי מספיק, ייחסם לשימוש במערכת לתקופה בלתי מוגבלת וללא מתן הודעה מוקדמת.

  • 4.18

   התשלום יועבר בפועל לחשבון הבנק של מקבל ההעברה תוך 7 ימים ממועד פירעונו והפקדתו בחשבון המשתמש של מקבל ההעברה.

 5. תשלומים ועמלות

  • 5.1

   למען הסר ספק יובהר כי כל עמלה אשר תשולם לחברה בעבור מתן השירות, ככל שתשולם, תשולם על ידי מפקיד הצ'ק הדיגיטלי במועד ביצוע ההפקדה על ידו. גובה העמלות עלול להשתנות מעת לעת בכפוף לשיקולי החברה בלבד ובהתאם לפרסומיה.

  • 5.2

   הבנקים השונים רשאים לגבות עמלות נוספות בעת משיכה והפקדת כספים באמצעות המערכת. עמלות אלו ישולמו בנפרד וישירות לאותם גופים.

  • 5.3

   החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין שימוש בשירותים הנוספים במערכת ו/או בכל אמצעי אחר שדרכו יהיה ניתן בעתיד לבצע את ההעברה הכספית.

  • 5.4

   החברה תציין במערכת טרם מתן אישורו של מקבל התשלום על הפקדת התשלום על גובה העמלה שתיגבה ממנו בנוסף לסכום שאותו הוא בחר להפקיד ולמשתמש לא תעמוד כל טענה כנגד החברה בדבר גובה העמלות ו/או השינוי בשיעורן. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא את תעריפי העמלות העדכניים טרם ביצוע ההעברה ו/או ההפקדה הכספית.

  • 5.5

   התעריפים בגין השירותים הנוספים ייקבעו על ידי החברה, מעת לעת, והם יפורסמו על ידי החברה במערכת.

 6. שמירת מידע של המשתמש

  • 6.1

   החברה תשמור ותאגור את פרטי המשתמש בעת הרישום לשירות ואת היסטורית ההעברות וההפקדות שביצע לרבות ההערות שרשם המשתמש בנוגע לכל הפקדה, ככל שנרשמו. פרטים אלה יישמרו לצורכי בירורים ותיעוד במערכות החברה ויימסרו בעת הצורך למשתמשים שהוכח לגביהם כי תשלומים שהועברו אליהם לא נפרעו מפאת היעדר כיסוי, וזאת כהוכחה על התחייבות מעביר הצ'ק הדיגיטלי להעברת התשלום למוטב.

  • 6.2

   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע ההפקדה רשאי הבנק לשמור במאגריו מידע אודות פרטי החיובים בהם חויב המשתמש על ידי הבנק, התשלומים אותם העביר לחשבון הבנק ו/או מחשבון הבנק וכיו"ב ואין לחברה גישה למידע זה והיא אינה אחראית על שמירת פרטיותו ו/או על אבטחתו במאגרי הבנק.

  • 6.3

   המידע אודות ההעברות והיסטורית ההעברות וההפקדות של המשתמש באמצעות המערכת או לחילופין אתר האינטרנט של החברה (באזור האישי של המשתמש) יהא זמין לרשות המשתמש במערכת לתקופה של שנה ממועד ביצוע אותן פעולות. המשתמש רשאי לפנות לחברה על מנת לקבל פירוט לתקופה העולה על שנה וקטנה משבע שנים. החברה אינה מתחייבת לשמור מידע לגבי ביצוע פעולות בשירות לתקופה העולה על שבע שנים.

  • 6.4

   במסגרת השירות ניתן לאפשר למערכת לזהות את המשתמש על ידי זיהוי ביומטרי ו/או קוד סודי במקום הקלדת סיסמה וזאת לצורך ביצוע פעולה אקטיבית של המשתמש (שליחה/הפקדה / העברה / שכפול / דחייה של צ'ק). יודגש כי הזיהוי הביומטרי לא יישמר במאגרי החברה אלא במכשיר הטלפון שבבעלות המשתמש בלבד והמערכת תקבל אימות ממכשיר הטלפון לביצוע הזיהוי הביומטרי בלבד.

  • 6.5

   כל מידע אשר יישמר בחברה יישמר בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

  • 6.6

   המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה לאחר.

  • 6.7

   המשתמש מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע שייאסף על-ידי החברה במערכת כמו גם מידע נוסף אודותיו המצוי או שיהיה מצוי בידי החברה ישמש לשם פנית החברה למשתמש כדי לאפשר, בין היתר, לחברה להביא לידיעת המשתמש מידע על מוצרים ושירותים, למטרות עיבודים סטטיסטיים, למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות המערכת ותכניה וכן לצורך טיפול בתביעות. המשתמש מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם שימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או מטעמה של החברה.

  • 6.8

   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידי המשתמש הינו נכס השייך לחברה, מרגע המסירה והחברה תהא רשאית לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. החברה תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות הדין.

  • 6.9

   המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו הוא מידע מלא נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותו כן מסכים המשתמש לכך שהחברה ו/או מי מטעמה יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות שליחה אל המשתמש של מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, מסרונים או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמתו לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו יחליט המשתמש שאינו מעוניין לקבל את הדיוור הישיר כאמור, עליו להודיע לחברה על כך בכתב ו/או באמצעות ההנחיות המצויות בהודעות שיישלחו למשתמש.

 7. ביצוע התשלום ע"י המשתמש

  • 7.1

   התשלום עבור הפקדת הצ'ק הדיגיטלי דרך המערכת ותשלום העמלה עבור השימוש בשירות יתבצעו על ידי המשתמש באמצעות חשבון הבנק של המשתמש (על פי נתוני חשבון הבנק שנקבעו על ידי המשתמש).

  • 7.2

   עם הצטרפותו של המשתמש לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לביצוע התשלומים באמצעות חשבון הבנק אשר הגדיר כאמור לעיל.

  • 7.3

   מובהר כי אין החברה אחראית להליך ההפקדה ו/או המשיכה בחשבון הבנק והמשתמש לא יוכל להעלות כל טענה נגד החברה בנושאים אלו לרבות אך לא רק, המועד, הסכום, כישלון פעולות, הפרטים שנלקחו למטרת ביצוע פעולת המשיכה/הפקדה, שמירת הפרטים, זליגת הפרטים חו"ח מהמאגרים שבהם הם נשמרים בבנק, עיצוב הדף המכוון של הבנק, נגישותו, משך הזמן שבו מתבצעת פעולת הההפקדה/משיכה ו/או קבלת האישור על כך, חיובי יתר, זיכויים וכיו"ב.

  • 7.4

   החברה תשלח אחת לחודש קלנדרי דוח ובו פירוט הפעולות שביצע המשתמש, ככל שביצע, בצירוף חשבונית בגין העמלות שנגבו על ידי החברה, ככל שנגבו. דוח וחשבונית אלו יישלחו לכתובת הדוא"ל שניתנה על ידי המשתמש ובהסכמה לתנאי השימוש מסכים המשתמש על קבלת הדוח והחשבונית בדרך זו.

 8. בירורים אודות חיובים

  • 8.1

   מוקד הלקוחות של החברה ימסור מידע לאחר אימות פרטי המשתמש בנוגע להפקדות ו/או העברות שבוצעו לתקופה שלא עולה על שנתיים.

  • 8.2

   החברה אינה אחראית ואינה מחזיקה במידע הקשור להפקדות ו/או משיכות של המשתמש בחשבון

 9. אחריות במקרה של גניבה, שימוש לא מורשה ואובדן

  • 9.1

   המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בשירות באמצעות הטלפון הסלולארי שעליו מותקנת המערכת, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן יוכח כי נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של החברה.

  • 9.2

   המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בטלפון הסלולארי שלו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.

  • 9.3

   המשתמש מתחייב ליידע את החברה ואת חברת האשראי הרלוונטית, מיד עם היוודעו על האירועים הבאים:

    - בוצעה העברת צ'ק דיגיטלי ו/או הפקדה ללא ידיעתו.

    - חשבון הבנק של המשתמש חויב עבור הפקדה למרות שלא הועבר צ'ק דיגיטלי.

  • 9.4

   ניתנה הודעה כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית להקפיא את השימוש בשירות עד להסדרת הנושא שבגינו הוקפא השירות.

 10. מיאון אחריות

  • 10.1

   המערכת ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות המערכת מוצעים למשתמש כמות שהם "As Is". החברה אינה מתחייבת כי המערכת תפעל ללא הפרעות וכי היא אינה מכילה אי דיוקים, טעויות ושגיאות. החברה מתנערת בזאת והמשתמש פוטר מראש את החברה וכל מי מטעמה של החברה, מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי כל הכרוך ו/או הנובע מהשימוש במערכת ו/או מתוצאות השימוש בה, לרבות, כל אחריות בנוגע להתאמה למטרה ספציפית, ולנזקים הנובעים ו/או שעלולים לנבוע מכל כשל, עיכוב, איחור והשמטה.

  • 10.2

   החברה לא תישא באחריות ולא תחוב בגין כל נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נזקים מכל סוג שהוא הנובעים מפיתוח המערכת, השימוש במערכת ובשירות, ביצועי המערכת ו/או מאי היכולת לעשות שימוש במערכת לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים בגין הפסד רווחי עסקים, הפרעה למהלך עסקים, אובדן מידע עסקי, שיבוש או אובדן נתונים, טכנולוגיה או שירותים חליפיים הקשורים למערכת או לשירותי התמיכה, גם אם החברה ידעה ו/או הייתה אמורה לדעת על קרות הנזקים כאמור. הסיכון בשימוש במערכת חל על המשתמש בלבד.

  • 10.3

   מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת, את מתן השירותים במערכת והמשתמש אינו רשאי העלות כל טענה בעניין זה כנגד החברה.

  • 10.4

   המשתמש מסכים כי במקרה בו מכל סיבה שהיא תחויב החברה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותה מוגבלת כך שסך הסעדים הכספיים שתיאלץ לשאת בהם לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסכום ההעברה הכספית שהיה ברצון המשתמש להעביר (להלן: "תקרת האחריות"). למען הסר ספק, מובהר כי תקרת האחריות הינה בגין כל הסעדים הכספיים שהמשתמש עשוי להיות זכאי להם מהחברה והינה תקרת האחריות הסופית והכוללת.

  • 10.5

   תקרת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, לרבות כל דבר הקשור לשירות, אי תאימות בין השירות לסכום שהופקד ו/או לגורם שהפקיד אותו ו/או למועד שבו הופקד ו/או להיותו סחיר או לא, תשתית מחשוב ושירותים אחרים, עיכובים ו/או כשלים בייזום, ניהול או בהשלמה באופן מדויק במועד של שידורים ו/או וטענות להפרת חוזה, הפרת חיוב, אחריות או תנאי אחריות חמורה, רשלנות או עוולה אחרת.

  • 10.6

   למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעניין תקרת האחריות נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק בפועל ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. תקרת האחריות חלה גם אם סעד זה אינו מפצה את המשתמש לחלוטין בגין האובדן שלו או אינו מספק את מטרתו העיקרית וגם אם החברה ידעה או הייתה אמורה לדעת על האפשרות לנזקים.

 11. מדיניות פרטיות

  • 11.1

   השימוש במערכת והפעלתה על ידי החברה יהיו בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ובהתאם להוראות כל דין אחר בעניין.

  • 11.2

   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינם ו/או ע"פ הוראת חוק המחייבת את החברה למסור מידע לגבי המשתמש לגוף מסוים בין אם ממשלתי ובין אם לאו וזאת כאמור בהתאם להוראת חוק תקפה.

  • 11.3

   קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מידע הנשלחים אל מכשיר המשתמש בעת ביקור במערכת. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפות המשתמש ופעולות שבוצעו במערכת. החברה עושה שימוש בקבצי Cookies לצורך תפעול המערכת, לאימות פרטים, אבטחת מידע ושיפור חווית המשתמש.

  • 11.4

   המשתמש יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו הוא גולש בטלפון החכם שלו. ביצוע פעולות אלה יכול להגביל ו/או לבטל חלק מהפעולות או השירותים במערכת.

  • 11.5

   החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על נתוני המשתמש וזאת באמצעות שימוש בשיטות אבטחת מידע מקובלות בתעשייה.

  • 11.6

   על אף נקיטת הפעולות הדרושות לאבטחת המידע ושמירה על פרטי המשתמש, החברה לא תישא בכל אחריות לזליגת ו/או חשיפת מידע אשר תתבצע בשל חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך השימוש במערכת.

  • 11.7

   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו במערכת ויקבלו תוקף מחייב החל ממועד פרסומם.

 12. שינוי תנאי השימוש

  • 12.1

   החברה רשאית, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם בהתאם להחלטתה הבלעדית ובכל עת. במקרה זה, תנאי השימוש המעודכנים ייכנסו לתוקף 24 שעות לאחר פרסומם במערכת.

  • 12.2

   באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא ולהקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים ופרטי הזיהוי שלו.

 13. קניין רוחני

  • 13.1

   הזכויות במערכת לרבות בתכנים המופיעים בה שייכות לחברה ו/או לצדדים שלישים אשר נתנו רישיון שימוש לחברה. המערכת מכילה חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה.

  • 13.2

   חל על המשתמש ו/או על כל אדם אחר איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהמערכת ו/או חלקים ממנה לרבות מהתכנים המופיעים בה. המשתמש ו/או כל אדם אחר מתחייבים שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של החברה וכן שלא להפר את תנאי השימוש במערכת זו.

 14. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

  • 14.1

   כתנאי לשימוש במערכת, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, למטרות אשר לשמן לא נועדה המערכת וכן לשום מטרה האסורה על פי התנאים, עדכונים וההודעות שיעודכנו במערכת מעת לעת.

  • 14.2

   מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ובתכניו, להעלות למערכת (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלולים להגביל או למנוע מאחר את השימוש במערכת; האסורים לפרסום או לשימוש, או המהווים איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, או ביטוי פוגע אחר; העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לחייב באחריות משפטית; העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת פרטיות או כל זכות קניינית אחרת; הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת מחשב; הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא מבלי הסכמה בכתב מוקדמת ומפורשת של החברה.

 15. שונות

  • 15.1

   ככל שקיימים תנאים נוספים המפורטים במקור מידע רשמי אחר של החברה ביחס לשירות ו/או לשירותים הנוספים ו/או לכל שירות אחר של החברה, שלא במסגרת מסמך זה, מתווספים אותם תנאים לתנאי השימוש המופיעים במסמך זה ולא גורעים.

  • 15.2

   ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים כהגדרתם לעיל, יגברו התנאים המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם כן נאמר אחרת ובמפורש.

  • 15.3

   החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

  • 15.4

   אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.

  • 15.5

   תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה במערכת.

  • 15.6

   המשתמש, בהסכמה לתנאים אלו ובעצם הירשמו למערכת (באתר או באפליקציה), נותן הסכמתו לקבלת הודעות בקשר עם השירות ו/או השירותים הנוספים, למכשיר הנייד (sms) ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני, שאותם מסר בהליך ההרשמה (להלן: "המסרונים").

  • 15.7

   כתובת החברה למשלוח דואר, רח' משה שרת 6 ראשון לציון או . [email protected]

  • 15.8

   החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורטה הדרך שבה יעודכן המשתמש רשאית החברה לבחור בכל דרך סבירה לרבות אך לא רק, הודעת פוש, מסרון, דוא"ל, מכתב, שיחה טלפונית וכיו"ב.

  • 15.9

   ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכל שאלה או בקשת הבהרה בנוגע לשירות.

  • 15.10

   הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו (לפי סמכותם העניינית) תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שבין המשתמש לחברה ו/או כל מחלוקת הקשורה להסכם זה.

אתר זה עושה שימוש בעוגיות (cookies), לעיון בתנאי השימוש